Nagrody

Nagroda I stopnia o wartości 5.000 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 1 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.

.


Nagroda II stopnia o wartości 2.000 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych brutto)

z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych , wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 2 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.


Nagroda III stopnia o wartości 1.000 PLN, (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)

z przeznaczeniem na zakup książek lub innych pomocy dydaktycznych do biblioteki lub świetlicy szkolnej dla Szkoły, która zdobędzie 3 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.