Regulamin serwisu

Administratorem serwisu  www.rodzicedzieci.pl jest firma USŁUGI DLA BIZNESU Agnieszka Wójtowicz

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w serwisie internetowym rodzicedzieci.pl (dalej również: „Serwis”);
  2. zasady korzystania serwisu rodzicedzieci.pl .;
 2. Do przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym rejestracji w, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania Serwisu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie materiałów zawartych w serwisie nie wymaga rejestracji.

 

SŁOWNIK

 

 1. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

 

 1. Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie z Serwisu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Serwisu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Serwisu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
 3. Konto – przestrzeń dyskowa w Serwisie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,
 4. Login – nazwa Użytkownika w Serwisie służąca logowaniu do Konta,
 5. Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Internetowym rodzicedzieci.pl ., w tym w szczególności zdjęcia, wpisy, artykuły, recenzje produktów ,komentarze, wpisy na forum, zapytania do eksperta, itp.
 6. Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta,

 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – REJESTRACJA

 

 1. W celu rejestracji w Serwisie Internetowym www.rodzicedzieci.pl . (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego www.rodzicedzieci.pl. Poprzez rejestrację Użytkownik zawiera ze firmą prowadzącą serwis umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Użytkownika w Sklepie Internetowym www.rodzicedzieci.pl.
 2. Rejestracja w Serwisie Internetowym www.rodzicedzieci.pl., jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego www.rodzicedzieci.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym www.rodzicedzieci.pl. każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Logowanie do Serwisu Internetowego www.rodzicedzieci.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Ustawienia konta”).
 5. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Użytkownika, Użytkownik oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 

AWARIE

 

 1. Administrator zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Serwisu.

 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. a) realizacji usług i funkcjonalności dostępnych w Serwisie Rodzicedzieci.pl, marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. b) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania.
 3. c) profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji i zachowań w internecie. Dane dla celów profilowania, zbierane będą w sposób zautomatyzowany.

 

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania od www.rodzicedzieci.pl informacji w postaci tzw. Newsletterów, osoba przekazująca dane wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez osobę przekazującą dane adres e-mail. Podanie danych osobowych przez osobę przekazującą dane oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez www.rodzicedzieci.pl wiadomości w formie tzw. Newsletterów.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba przekazująca dane osobowe podczas rejestracji w serwisie www.wirzabawy.pl ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania ich. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników dane osobowe mogą być poprawiane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto” oraz „Ustawienia konta”).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia treści swoich danych osobowych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować powyższe uprawnienia osoba zarejestrowana może przesłać wiadomość z żądaniem dotyczącym danych na kontakt@rodzicedzieci.pl, w temacie wpisując „Żądanie dotyczące moich danych osobowych”.

 

 

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik, który zarejestrował konto, może zamieszczać Materiały w Serwisie Internetowym. Zamieszczane przez Użytkownika Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Serwis Internetowego, w którym zostały zamieszczone.
 2. Użytkownik z momentem zamieszczenia danego Materiału:
 • oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Serwis Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
 • oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 • oświadcza, iż zrzeka się wszelkich praw autorskich i majątkowych, co do zamieszczonych materiałów oraz zapewnia, iż nie żąda i nie będzie żądał w przyszłości, zapłaty za materiały umieszczone dobrowolnie na stronie.
 1. Administrator uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu Internetowego naruszy       powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub   postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 2. Administrator uprawniony jest do usuwania z Serwisu Internetowego Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.
 4. Każdorazowo przed opublikowaniem materiałów dostarczonych przez użytkownika Administrator zobowiązuje się zweryfikować podane materiały, jeżeli nie będą odpowiadać wymienionym powyżej normom lub zaistnieje podejrzenie plagiatu lub innej formy łamania prawa, zobowiązuje się te materiały usunąć.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do materiałów dostarczonych przez Użytkowników serwisu, celem zoptymalizowania ich treści względem tematyki serwisu lub korekty stylistycznej.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
 2. Administrator przypomina, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego www.rodzicedzieci.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.