Regulamin konkursu „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl”

REGULAMIN KONKURSU

„Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl”

Prowadzonej pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie i Urzędu Miasta.

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” jest firma Usługi dla Biznesu Agnieszka Wójtowicz z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106),
ul. Grunwaldzka 5e/72, NIP: 819 147 47 52, Regon: 369 716 209 (dalej: Organizator).

2. Konkurs pod nazwą „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” ma charakter społeczno – edukacyjny i jest organizowana w celu: (dalej: Akcja)
a) poprawy warunków edukacyjnych związanych z podwyższeniem standardów wyposażenia sal szkolnych, pracowni tematycznych, laboratoriów, bibliotek i świetlic szkolnych.
b) wspierania nowatorskich form nauczania rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
c) rozwijania u dzieci i młodzieży szkół podstawowych kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz kształtowania osobowości.

3. Fundatorem wszystkich nagród jest Organizator.

4. Informacja o Akcji wraz z niniejszym Regulaminem ( dalej: Regulamin ) jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.rodzicedzieci.pl.

5. Kontakt w sprawie Akcji możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@rodzicedzieci.pl.

6. Akcja organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Akcja ma charakter całoroczny i składa się z dwóch edycji. Niniejszy Regulamin dotyczy edycji pierwszej ( jesienno-zimowej), która trwa od października 2018 do stycznia 2019 roku.

8. W Akcji, Szkoły, o których mowa w §2 pkt. 1 zbierają głosy w wyniku standardowego głosowania oraz mogą uzyskać głosy dodatkowe, o których mowa w §4 pkt. 4.

9. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi na stronie internetowej www.rodzicedzieci.pl najpóźniej do 10.01.2019 roku.

10. Udział w Akcji możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.rodzicedzieci.pl

11. W Akcji nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Akcji, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilno – prawnych) Organizatora oraz Conquer Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Halibutowa 29, NIP: 5542940601 jak również najbliżsi członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni i zstępni oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

12. Akcja prowadzona jest na terenie Miasta i Gminy Siemianowice Śląskie.

13. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Akcja zostanie przeprowadzona.

14. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Akcji oraz wyłonieniem Laureatów Akcji (dalej: Laureat) Organizator powoła trzy osobową komisję . W skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jeden przedstawiciel Patrona Akcji.

§2 Zasady uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie publiczne Szkoły Podstawowe (dalej : Szkoły) mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Siemianowice Śląskie, które spełniają opisane
w Regulaminie warunki udziału w Akcji i dokonają prawidłowej rejestracji.

2. Akcja podzielona jest na trzy etapy: (dalej: Etapy)

a) Etap I – zgłoszenia i rejestracja Szkół w Akcji rozpocznie się w dniu 01.10.2018 i zakończy się w dniu 10.10.2018.
b) Etap II – głosowanie standardowe na poszczególne szkoły rozpocznie się w dniu 10.10.2018
i zakończy 31.12.2018.
c) Etap III – do dnia 31.10.2018 Szkoły mogą dostarczyć Organizatorowi prace dodatkowe, które zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej przypisanej do Akcji. Rozpoczęcie głosowania na opublikowane prace rozpocznie się w dniu 05.11.2018 i zakończy wraz
z zakończeniem głosowania standardowego tj. 31.12.2018.

3. Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzicedzieci.pl. Osoba wypełniająca Formularz Zgłoszeniowy, o którym mowa w §2 pkt. 4, zobowiązana jest uzyskać uprzednią zgodę Dyrekcji danej Szkoły na przekazywanie danych,
o których mowa w §2 pkt. 4.

4. Aby zgłosić Szkołę do Akcji, należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.rodzicedzieci.pl, podając m.in. następujące dane:

a) nazwa i adres Szkoły,
b) adres e-mail,
c) imię i nazwisko opiekuna Akcji w Szkole,
d) adres e-mail oraz telefon osoby rejestrującej Szkołę w Akcji (Dyrektora Szkoły lub opiekuna Akcji w szkole),
e) hasło do indywidualnego konta Szkoły na stronie internetowej Organizatora,
f) liczby uczniów w Szkole – każda Szkoła zobowiązana jest do podania prawdziwej liczby uczniów na dzień, w którym zgłasza Szkołę w Akcji; Organizator zastrzega sobie prawo na każdym etapie Akcji do dyskwalifikacji szkoły, która podała błędną liczbę uczniów – liczba uczniów podawana jest jednorazowo podczas rejestracji i nie można jej zmieniać ani poprawiać
g) akceptacja wymaganych do udziału w Akcji oświadczeń oraz zgód
h) akceptacja Regulaminu Akcji

5. Dla każdej zarejestrowanej w Akcji Szkoły tworzone jest indywidualne konto Szkoły, w którym po zalogowaniu będą widoczne dane Szkoły podane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz informacje o aktywności danej Szkoły w Akcji. Szkoła może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w trakcie trwania Akcji.

6. Szkoła oświadcza , że dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są prawidłowe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub tajemnicy chronionej ani dobrych obyczajów.

7. Szkoła w dowolnym momencie może wycofać się z Akcji poprzez usunięcie Konta Szkoły. Aby to zrobić należy się skontaktować z Organizatorem pod adres e-mail kontakt@rodzicedzieci.pl.

8. Szkoły które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą rejestrowane w Akcji,
a w razie ujawnienia niespełnienia warunków Regulaminu po dacie rejestracji, nie będą brane pod uwagę w procesie przyznawania nagród, bądź zostaną zdyskwalifikowane.

9. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Szkołę postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć taką Szkołę z dalszego uczestnictwa w Akcji.

10. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Strony Internetowej lub głosowanie, utrudniałyby dostęp do Strony Internetowej lub zawartości Strony Internetowej lub korzystanie ze Strony Internetowej, a także utrudniały lub uniemożliwiały głosowanie.
W szczególności w ramach użytkowania Strony Internetowej oraz głosowania zabronione jest korzystanie z automatów, programów generujących e-mail w krótkim czasie. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Organizatora, Conquer Innovations Sp. z o.o., Szkół i Uczestników Akcji lub działań zagrażających ich prawom lub interesom. Powyższe działania mogą skutkować wyłączeniem Szkoły z udziału w Akcji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i własnej oceny szkodliwości działań wymienionych w §2 pkt. 10, których konsekwencją może być wyłączenie Szkoły z udziału
w Akcji.

12. Szkoła oświadcza, że odpowiada za działania podejmowane przez uczniów danej Szkoły, rodziców i innych osób, którym Szkoła przekaże dane dostępowe do Konta Szkoły.

13. Szkoła jest zobowiązana do dbałości o sposób przechowywania i zakres udostępnionych danych do Konta Szkoły, a także za ich zgubienie lub przypadkowe udostępnienie podmiotom nieupoważnionym.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do konta Szkoły osób do tego nie uprawnionych, które zalogowały się używając loginu i hasła Szkoły.

15. Zadanie dodatkowe w Akcji to zorganizowanie przez Szkołę konkursu na wykonanie prac plastycznych oraz wypracowań uczniów na temat „Moja pracownia marzeń” wykonanych
w ramach programu nauczania i przekazanie Organizatorowi po osiem najlepszych prac.
a) Prace programowe muszą być wykonane przez uczniów uczęszczających do Szkoły uczestniczącej w Akcji,
b) Organizator stworzy galerię prac przekazanych przez Szkoły. Nadesłane prace zostaną ponumerowane i głosowanie na najlepszą z nich będzie odbywało się w terminie określonym w §2 pkt. 2.
c) Dodatkową prace programową należy zgłosić w formacie pliku graficznego .jpg o rozmiarze pliku maks. do 7 MB oraz w pliku tekstowym – nie edytowalnym.
d) Jedna Szkoła może przekazać maksymalnie 8 prac programowych. Zgłoszenia prac programowych dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona na wskazany przez Organizatora e-mail kontakt@rodzicedzieci.pl. Przekazane prace powinny być opisane: nazwiskiem i imieniem ucznia, klasą oraz nazwą Szkoły, którą reprezentuje.
e) praca programowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem i przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi, które mogłyby być niezgodne z wizerunkiem Szkoły, Organizatora lub firmy Conquer Innovations. Praca programowa nie może naruszać praw osób trzecich (wizerunku jakiegokolwiek dziecka, nauczyciela, rodzica, pracownika szkoły, etc.), w tym w szczególności dóbr osobistych
i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań.
f) Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Prac Programowych, które nie będą zgodne z regulaminem Akcji

16. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne.

17. Przed przystąpieniem do Programu Szkoła zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§3 Nagrody

1. Nagrodami dla Laureatów Akcji „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” są :

a) Nagroda I stopnia o wartości 5.000 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 1 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.

b) Nagroda II stopnia o wartości 2.000 PLN, (słownie: dwa tysiące złotych brutto)
z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych , wyposażenia pracowni dla Szkoły, która zdobędzie 2 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.

c) Nagroda III stopnia o wartości 1.000 PLN, (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)
z przeznaczeniem na zakup książek lub innych pomocy dydaktycznych do biblioteki lub świetlicy szkolnej dla Szkoły, która zdobędzie 3 miejsce w wyniku sumarycznej liczby głosów z wszystkich etapów głosowania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu wskazanych przez Laureatów Akcji – Szkoły, w kwotach brutto wynikających z przyznanych nagród.

3. Warunki przekazania Nagród zostaną uregulowane odrębnymi umowami pomiędzy zwycięskimi Szkołami a Organizatorem.

§4 Zasady głosowania

1. Od dnia 10.10.2018 do dnia 31.12.2018 internauci mogą głosować na zarejestrowane w Akcji, opublikowane na stronie www.rodzicedzieci.pl Szkoły w głosowaniu standardowym oraz
w głosowaniu dodatkowym na Prace Programowe od dnia 05.11.2018 do dnia 31.12.2018 zamieszczone w galerii strony www.rodzicedzieci.pl.

2. Głosy mogą oddawać zarejestrowane osoby fizyczne, posiadające dostęp do sieci Internet,
z zastrzeżeniem że jedna osoba może jednego dnia oddać tylko jeden głos standardowy.

Istnieją trzy rodzaje głosów:
a) głosy standardowe, to głosy oddawane na Szkołę zarejestrowaną na stronie internetowej www.rodzicedzieci.pl poprzez kliknięcie przycisku „Zagłosuj”,

b) głosy dodatkowe to głosy oddawane na prace programowe umieszczone na stronie Organizatora ( §2 pkt.15), jeden głos dodatkowy ma wagę 20 głosów standardowych,

c) głosy z paragonem (zrealizowanym numerem zamówienia) – to głos oddany na daną Szkołę z informacją dokonania zakupu w sklepach internetowych www.wirzabawy.pl lub www.wirksiazek.pl, jeden głos z paragonem ma wagę 20 głosów standardowych

3. Głosujący, w celu poprawnego głosowania musi dokonać rejestracji podając:

a) adres e-mail,
b) zaakceptować Regulaminem
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych związanych przedmiotowo z Akcją oraz w celach marketingowych
d) wyrazić zgodę na pozostałe zapisy w formularzu rejestracyjnym, również dotyczące głosowania osób niepełnoletnich

4. Oddawanie głosów odbywa się w terminach określonych §2 pkt.2. Celem oddania głosu na wybraną Szkołę należy się zalogować na swoje konto na portalu www.rodzicedzieci.pl, następnie wybrać profil Szkoły a następnie kliknąć przycisk „Zagłosuj”.

5. Głosujący może zwiększyć liczbę oddanych głosów na rzecz Szkoły podczas pojedynczego głosowania poprzez przyznanie równowartości 20 lub 40 (dwudziestu lub czterdziestu) głosów standardowych poprzez wykonanie jednej lub obu z następujących czynności:

a) wchodząc na galerię Prac Programowych może oddać jeden głos dodatkowy na wybraną pracę. Oddanie głosu na Pracę programową skutkuje przypisaniem do niej 20 głosów standardowych.

b) zarejestrowanie dowodu zakupu (podanie zrealizowanego numeru zamówienia) dowolnego towaru w jednym ze sklepów internetowych www.wirksiazek.pl lub www.wirzabawy.pl
w terminie od 01.10. 2018 do 31.12.2018. W przypadku rejestracji Głosujący zobowiązany jest wprowadzić informację o dokonanym zakupie podając wymagane dane dotyczące zrealizowanej transakcji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości weryfikacji Głosów, polegającej na sprawdzeniu czy przesłany numer zamówienia jako kolejny głos przez Głosującego lub przez innego Głosującego, stanowi ten sam dowód zakupu. W przypadku przesłania tego samego dowodu zakupu przez tego samego lub innego Głosującego jako kolejny głos, taki głos nie bierze udziału w głosowaniu i głosy nie zostaną dopisane do konta Szkoły, na którą oddany był Głos
z paragonem.

7. Każda Szkoła biorąca udział w Akcji może jednorazowo zwiększyć o 100 (sto) swoją liczbę Głosów poprzez wywieszenie na terenie Szkoły plakatów promujących Akcję. Zdjęcia promujące Akcję na terenie Szkoły bądź w jej najbliższej okolicy Szkoła zobowiązana jest do umieszczenia na swoim profilu zarejestrowanym na portalu www.rodzicedzieci.pl lub w mediach społecznościowych do dnia 10.10.2018. Plakaty reklamowe powinny być wywieszone przez cały czas trwania akcji czyli do dnia 10.01.2019 jako dnia ogłoszenia wyników.

8. Każda Szkoła biorąca udział w Akcji może jednorazowo zwiększyć o 200 ( dwieście) swoją liczbę Głosów poprzez aktywne prowadzenie swojego profilu na stronie www.rodzicedzieci.pl,
w szczególności załączając zdjęcia z życia szkoły, dokonując wpisów o bieżących wydarzeniach organizowanych przez szkołę, zachęcając dzieci, młodzież oraz rodziców i nauczycieli do wypowiadania się na temat przebiegu Akcji oraz przekazywania pomysłów związanych
z kolejną Akcją. Punkty te zostaną doliczone na konto Szkoły w ostatnim dniu głosowania, po stwierdzeniu przez Komisję Programową prowadzenia aktywności na profilu przez cały czas trwania Akcji.

9. Za datę zgłoszenia chęci otrzymywania głosów dodatkowych opisanych w §4 pkt. 7, 8 uznaje się datę pisemnego zgłoszenia na adres e-mail kontakt@rodzicedzieci.pl nie później jednak niż do dnia 26.10.2018 oraz publikację tej informacji na profilu szkoły. Po tym terminie prowadzone działania (bez uprzedniego zgłoszenia) przez Szkoły na swoich profilach nie będą promowane dodatkowymi Głosami.

10. Materiały reklamowe dotyczące Akcji zostaną przekazane do Szkół, które wyrażą na to akceptację (§4 pkt.7), w formie elektronicznej jak również w formie plakatów reklamowych. Organizator nie narzuca rodzaju ani form ewentualnego wydruku oraz ich rozmieszczenia na terenie Szkoły.

11. Doliczenie jednorazowo przyznawanych dodatkowych Głosów nastąpi po weryfikacji przez Organizatora autentyczności przesłanych zdjęć, nie później niż 7 dni od momentu dołączenia zdjęć na profilu Szkoły prowadzonym na portalu www.rodzicedzieci.pl.

12. Liczba Głosów standardowych możliwa do oddania z jednego adresu IP jest ograniczona do jednego dziennie.

13. Liczba Głosów Standardowych możliwa do oddania z jednego adresu e-mail jest ograniczona do jednego dziennie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania i udoskonalania mechanizmów głosowania w trakcie Akcji, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania głosowania w trakcie trwania Akcji jeżeli uzna, że oddawane głosy są niezgodne z niniejszym Regulaminem.

16. Na podstawie sumy wszystkich głosów oddanych zgodnie z §4 pkt.2 na daną Szkołę na stronie internetowej www.rodzicedzieci.pl w sekcji RANKING publikowany będzie ranking punktowy Szkół.

17. Po zakończeniu Głosowania Organizator podsumuje ostateczną liczbę wszystkich Głosów oddanych na daną Szkołę doliczając uzyskane przez Szkołę głosy jednorazowe.

18. Szkoły, które uzyskają największą liczbę Głosów zostaną nagrodzone Nagrodami, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku otrzymania przez dwie Szkoły równej liczby Głosów koniecznych do uzyskania Nagrody, Organizator przyzna nagrodę Szkole, na której Pracę Programową oddano większą ilość głosów.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji głosów oddanych na Prace Programowe przed ogłoszeniem wyników, w trakcie głosowania oraz po jego zakończeniu. Głosy oddane
w sposób niezgodny z Regulaminem zostaną anulowane.

21. Laureaci Akcji, którzy uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, zostaną powiadomieni
o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail wskazany
w Formularzu Rejestracyjnym nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Głosowania. Wyniki Akcji zostaną opublikowane także na portalu www.rodzicedzieci.pl.

22. Laureaci otrzymają instrukcję jak określić i odebrać nagrody. Rodzaj Nagrody oraz sposób jej przekazania zostanie ustalony indywidualnie między Organizatorem a Dyrektorem Szkoły, lub osobą upoważnioną przez Dyrektora nagrodzonej Szkoły, po ogłoszeniu wyników.

23. W przypadku niepodjęcia przez Laureata Akcji nagrody w terminie 7 dni od dnia powiadomienia prawo do nagrody wygasa.

24. Organizator zastrzega, że Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani nagrody innego rodzaju niż określone.

25. Nagrody zostaną wręczone w uzgodnionym ze zwycięskimi Szkołami terminie zaakceptowanym przez Organizatora oraz Patrona Medialnego Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

26. Nagrody, które nie zostaną wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

27. Ostateczna lista Laureatów Akcji zostanie opublikowana na stronach internetowych www.rodzicedzieci.pl oraz Urzędu Miasta do dnia 10.01.2019 roku.

§. 5 Prawa własności intelektualnej

1. Biorąc udział w Akcji „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” Szkoła jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Prac Programowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U z 2006 roku nr 90, poz.631 ze zm.) oraz że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Prac Programowych. W razie gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Akcji nabywa od Szkoły prawo do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, z nagrodzonych Prac Programowych, będących utworami
w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Akcji.

3. Organizator, działając na podstawie art. 921 par.3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 1964r, Nr. 16 , poz.93 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Laureatom Akcji, nabywa na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych pełne prawo do korzystania z nagrodzonych Prac Programowych w pełnym zakresie.

4. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Programowe zostaną wykorzystane przez Organizatora i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

5. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Akcji może być przyznanie Uczestnikowi Akcji nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

6. Organizator ma prawo udzielania dalszej licencji (sublicencja) w zakresie określonym §5 Regulaminu.

7. Autorem Akcji „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl” jest firma Usługi dla Biznesu Agnieszka Wójtowicz z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-106), ul. Grunwaldzkiej 5e/72, NIP 819-147-47-52, której to Akcja stanowi własność intelektualną i podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa, jakiekolwiek modyfikacje oraz wykorzystywanie (również logo) muszą uzyskać zgodę Autora.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidywaną przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonej Akcji.

2. Wszelkie reklamacje w zakresie mechaniki Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać na bieżąco jednak nie później niż do dnia 07.01.2019, zaś w zakresie wad Nagród do dnia 28.02.2019 w formie pisemnej na adres Organizatora: Usługi dla Biznesu Agnieszka Wójtowicz, 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Grunwaldzka 5e /72 z dopiskiem na kopercie „Reklamacja- Akcja „Moja pracownia marzeń z RODZICEDZIECI.pl”

3. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę Szkoły, dokładny adres, także adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane prze Komisje Programową.

5. Komisja Programowa rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni roboczych. W przypadku reklamacji przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, zaś w przypadku reklamacji przesłanych na adres poczty elektronicznej, data otrzymania wiadomości.

6. Szkoła zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji Programowej na piśmie lub drogą elektroniczną .

§7 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest firma „Usługi dla Biznesu Agnieszka Wójtowicz ” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ( 41-106),
ul. Grunwaldzka 5e/72, NIP 8191474752.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.),
a od dnia 25.05.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator danych osobowych powierzy firmie Conquer Innovations Sp. z o.o. Z siedziba w Bydgoszczy ( 85-435) ul. Halibutowa 29 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją…, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Osoby te maja prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Akcji w każdym momencie trwania Akcji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje stosowną informację na Stronie Internetowej oraz wyśle stosowną informację na adres poczty e-mail wskazany przez Szkołę w Formularzu Rejestracyjnym. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Akcji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Szkół, będą one miały prawo odstąpić od udziału w Akcji bez żadnych konsekwencji.

3. W sytuacji, gdy osoba zgłaszająca Pracę Programową jest poniżej 18 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem wraz ze swoim przedstawicielem ustawowym oraz uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na przesłanie Pracy Programowej
w ramach Akcji.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.