single-image

Konkurs dla młodzieży i dorosłych – „Atlas roślin miododajnych”

Aleksandra Broda
Konkurs dla młodzieży i dorosłych – „Atlas roślin miododajnych”

Zapraszamy młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w ogólnopolskim konkursie o pszczołach organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Konkurs „Atlas roślin miododajnych” skierowany jest do osób  w wieku od 16 lat. Zadanie konkursowe  polega na stworzeniu zielnika roślin miododajnych, czyli roślin zaliczanych do grupy pszczelarskich lub pożytkowych. Jest on organizowany w ramach projektu budowania Sosnowieckiej Pszczelej Ścieżki, zainicjowanego przez Urząd Miasta w Sosnowcu. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) lub przesłać drogą pocztową. Konkurs rozpoczyna się 8 lipca, a kończy 31 sierpnia 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 września 2022 r. podczas Pszczelego Festynu w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki.

Regulamin konkursu plastycznego

„Atlas roślin miododajnych”

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Atlas roślin miododajnych” może być każda osoba w wieku od 15 lat.
 2. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
 3. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 4. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „BeePathNET Reloaded” oraz budowania sosnowieckiej Pszczelej Ścieżki.
 5. Konkurs rozpoczyna się 8 lipca 2022 r., a kończy 31 sierpnia 2022 r.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Zasady konkursu:

 1. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej wystawiane i nagradzane.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zielnika, przedstawiającego zbiór roślin miododajnych, zaliczanych do roślin pszczelarskich lub roślin pożytkowych.
 4. Technika wykonania: dowolna.
 5. Prace można:
 6. przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „Atlas roślin miododajnych”, do dnia 31 sierpnia 2022 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego),
 7. dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 8. Prace przekazane na konkurs muszą być podpisane wg wzoru: imię, nazwisko uczestnika, miejscowość, wiek uczestnika i nazwa szkoły (w przypadku uczniów) oraz zaopatrzone w kartę zgłoszenia.

Cele konkursu:

 1. Pobudzenie aktywności artystycznej.
 2. Rozwijanie pomysłowości i zdolności manualnych.
 3. Zachęcenie do twórczego spędzenia wolnego czasu.
 4. Promowanie działań ekologicznych.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia.
 3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczby nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.
 5. Jury oceniać będzie: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo do dnia 9 września 2022 r.
 7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas pszczelego festynu w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki w dniu 17 września 2022 r.
 8. W przypadku laureatów mieszkających w znacznej odległości od siedziby Organizatora możliwa jest wysyłka nagród drogą pocztową.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace nie będą zwracane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego, przy ulicy Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię, nazwisko uczestnika, wiek, adres mailowy i nr telefonu, imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Zagłębiowskiej Mediatece, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, przy ul. Kościelnej 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 5. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu – Dział Instruktażu i Promocji, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl

Zobacz również

# Ku przestrodze
close slider
TWOJA HISTORIA KU PRZESTRODZE (4)